Leveringsvoorwaarden

 1. Definities
  Opdrachtnemer:
  Kleene digitale communicatie
  Opdrachtgever:
  De natuurlijke of rechtspersoon met wie Kleene digitale communicatie een overeenkomst is aangegaan.
  Overeenkomst:
  Een overeenkomst tussen Kleene digitale communicatie en opdrachtgever op grond waarvan Kleene digitale communicatie een product (op)levert, opdracht uitvoert of dienst van welke aard ook levert.
  Dienst:
  De uitvoering van werkzaamheden.
  Product:
  Domeinnamen, websites, grafische producten en enige software of apparatuur, waaronder teksten, afbeeldingen, video’s of videofragmenten, geluid of geluidsfragmenten, presentaties, (digitale) advertenties (banners), broncode, programmatuur en programmacode.
 2. Algemeen
  1. Alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Kleene digitale communicatie zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden en de voorwaarden opgenomen bij de overeenkomst of diens bijlagen. Deze algemene voorwaarden gelden ook indien een dienst of product niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven, alsook na beëindiging van de overeenkomst.
  2. Afwijkende of aanvullende voorwaarden en bedingen zijn slechts geldig indien en voor zover die door de opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
  3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, indicatief en niet bindend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Aanvang, duur en einde van een overeenkomst
  1. Een overeenkomst komt alléén schriftelijk tot stand na ondertekening van de overeenkomst door beide partijen, of na ondertekening van een opdrachtbevestiging door opdrachtgever en nadat opdrachtnemer deze accepteert. Van acceptatie is sprake indien de overeenkomst schriftelijk dan wel via elektronische weg door opdrachtnemer wordt bevestigd.
  2. Een overeenkomst eindigt:
   1. Met haar volbrenging.
   2. Door opzegging zowel regelmatig als onregelmatig.
  3. Indien de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan kan ieder der partijen de overeenkomst beëindigen door schriftelijke ontbinding met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  4. Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever zijn gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:
   1. De wederpartij in staat van faillissement is verklaard,
   2. Het faillissement van de wederpartij is aangevraagd,
   3. De wederpartij in surseance van betaling verkeert of surseance van betaling heeft aangevraagd,
   4. De wederpartij onder curatele is gesteld,
   5. De wederpartij onder bewind is gesteld.
  5. Overeenkomsten worden slechts afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Prijsverhogingen tengevolge van enige rechten en/of accijnzen, valuta of arbeidskosten kunnen aan opdrachtgever worden doorberekend. Opdrachtgever heeft alsdan het recht om binnen veertien (14) dagen na kennisgeving de overeenkomst schriftelijk en aangetekend te ontbinden.
  6. Elke beëindiging dient schriftelijk te geschieden.
 4. Leveringen
  1. De levertijd gaat in na het tot stand komen van een overeenkomst en nadat eventuele verschuldigde vooruitbetalingen zijn voldaan.
  2. Alle levertijden worden bij benadering bepaald tijdens de afsluiting van een overeenkomst.
  3. Opdrachtgever heeft het recht een overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk te ontbinden indien de gestelde termijn met meer dan vier (4) weken wordt overschreden, behoudens overmacht omstandigheden.
  4. Geen van beide partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij/zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden en/of van toeleveranciers van opdrachtnemer.
  5. Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.
  6. Indien de opdracht door opdrachtgever wordt gewijzigd na het sluiten van een overeenkomst, heeft opdrachtnemer het recht zonder nadere kennisgeving de gestelde levertijd naar redelijkheid te verlengen, zo nodig tegen betaling van de meerkosten welke deze wijziging(en) met zich meebrengt (meebrengen).
  7. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor door opdrachtgever geleden schade, van welke aard dan ook, wegens het niet leveren binnen de gestelde termijn.
  8. Indien het uitvoeringsresultaat van een overeenkomst onaanvaardbaar is voor opdrachtgever, dient deze zijn bezwaren gemotiveerd aan opdrachtnemer voor te leggen, welke hij de gelegenheid geeft binnen redelijke termijn de nodige verbeteringen aan te brengen, eventueel tegen betaling van de meerkosten welke dit met zich meebrengt.
 5. Betaling
  1. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen, die van overheidswege worden opgelegd.
  2. Facturering vindt binnen veertien (14) dagen plaats na levering . Indien de overeenkomst voor een periode langer dan vier (4) weken is aangegaan, zal de eerste factuur direct na het verstrijken van eerste periode van twee weken verstuurd worden.
  3. Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities dient de opdrachtgever gerekend vanaf de factuurdatum binnen veertien (14) dagen alle betalingen te voldoen. In geval van betaling later dan veertien (14) dagen is de opdrachtgever zonder sommatie of in gebreke stelling in verzuim, en is over het gehele bedrag twee (2) procent rente per maand verschuldigd.
  4. Bij niet tijdige betaling door opdrachtgever stemt deze er mee in dat opdrachtnemer gerechtigd is de kosten die opdrachtnemer hierdoor heeft gemaakt of moet maken van opdrachtgever te vorderen.
  5. Bij niet tijdige betaling door opdrachtgever stemt deze er mee in dat opdrachtnemer gerechtigd is € 10,– administratie kosten per verstuurde aanmaning in rekening te brengen tot een maximum van twee aanmaningen en € 20,– per kalendermaand.
  6. In geval van niet tijdige betaling zal opdrachtnemer de daardoor gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van opdrachtgever mogen vorderen.
  7. Indien de opdrachtgever na het verstrijken van een gestelde betalingstermijn niet ten volle aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst te beëindigen en haar uit betreffende overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten of te staken.
   Bij hervatting van de overeenkomst zal een bedrag van € 75,– in rekening gebracht worden voor het hervatten van diensten zoals daar zijn webhosting en onderhoud van een website. Bij het gebruik van meerdere diensten door een en dezelfde opdrachtgever is het niet mogelijk diensten apart te heraansluiten.
  8. Indien opdrachtgever van mening is dat een factuurbedrag onjuist is dient opdrachtgever de bezwaren binnen dertig (30) dagen gerekend vanaf de factuurdatum, schriftelijk aan opdrachtnemer voor te leggen. De factuurbedragen waartegen geen bezwaar wordt gemaakt dient opdrachtgever binnen de betaaltermijn te voldoen.
 6. Medewerking van/door de opdrachtgever
  1. De opdrachtgever zal opdrachtnemer steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst c.q. opdracht nuttige en noodzakelijke gegevens en inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
  2. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn/haar organisatie van apparatuur en programmatuur van zichzelf en van opdrachtnemer, alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.
  3. Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever programmatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
  4. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van opdrachtnemer staan of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn/haar verplichtingen voldoet, heeft opdrachtnemer in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft opdrachtnemer het recht om de daardoor ontstane kosten volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
  5. Wanneer medewerkers van opdrachtnemer op locatie van de opdrachtgever werkzaamheden verrichten, zal de opdrachtgever kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals - indien van toepassing - een werkruimte met telecommunicatie faciliteiten etc. zorg dragen. De opdrachtgever zal opdrachtnemer vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van opdrachtnemer daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van de opdrachtgever of van onveilige situaties in zijn/haar organisatie.
 7. Rechten van intellectuele- en/of industriële eigendom
  1. Alle door opdrachtnemer verstrekte of beschikbaar gestelde producten mogen door opdrachtgever niet aan derden worden verstrekt en/of worden verveelvoudigd, behoudens backup doeleinden.
  2. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op al hetgeen krachtens de overeenkomst door opdrachtnemer en/of zijn/haar medewerkers ontwikkeld en/of vervaardigd en/of ter beschikking gesteld, alsmede op analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsook voorbereidend materiaal daarvan, berusten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, uitsluitend bij opdrachtnemer of zijn/haar licentiegevers. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden, die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal opdrachtgever het bedoelde, door opdrachtnemer ontwikkelde, vervaardigde en/of ter beschikking gestelde werk c.q. de desbetreffende programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
  3. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever vrijwaren tegen elke rechtsvordering welk gebaseerd is op de bewering dat het door opdrachtnemer zelf ontwikkelde werk, programmatuur daaronder inbegrepen, inbreuk maakt op een geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat de opdrachtgever de opdrachtnemer onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van een eventuele schikking, geheel overlaat aan opdrachtnemer. De opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan opdrachtnemer verlenen, om zich, zo nodig in naam van de opdrachtgever, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de desbetreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die de opdrachtgever in het door opdrachtnemer ontwikkelde werk, programmatuur daaronder inbegrepen, heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.
 8. Aansprakelijkheid
  1. Opdrachtnemer aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voorzover dat uit deze algemene voorwaarden blijkt.
  2. De totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot vergoeding van directe schade tot het maximale bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes (6) maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor zes (6) maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan hetgeen de verzekeringsmaatschappij op basis van de WA verzekering terzake uitkeert.
  3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsschade, schade door bedrijfsstagnatie en (bijkomende) kosten, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in transport van dataverkeer, evenals indirecte of directe schade van derden of welke andere schade dan ook, tenzij deze schade mocht zijn ontstaan door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
  4. Aansprakelijkheid van opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij opdrachtgever opdrachtnemer een redelijke termijn geeft ter zuivering van de tekortkoming, en opdrachtnemer ook na het verstrijken van die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen te kort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één (1) maand na het ontstaan daarvan schriftelijk bij opdrachtnemer meldt.
  5. Opdrachtgever verklaart dat alle door hem/haar verstrekte producten eigendom zijn van opdrachtgever of dat deze voor gebruik schriftelijk toestemming heeft gekregen van de rechtmatige eigenaar. Opdrachtgever is in dezen aansprakelijk bij schending van enige eigendom- of auteursrechten.
  6. Opdrachtgever vrijwaart en zal opdrachtnemer schadeloos houden voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding, ook van een derde, die voortvloeit uit het niet compatible zijn van gebruikte software.
  7. Opdrachtgever vrijwaart en zal opdrachtnemer schadeloos houden voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding ontstaan door de aanvraag of het gebruik van een domeinnaam namens of door opdrachtgever.
  8. Opdrachtgever vrijwaart en zal opdrachtnemer schadeloos houden voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding van een derde ontstaan door en/of tijdens de wederverhuur of onderverhuur van een dienst of product.
  9. Opdrachtgever vrijwaart en zal opdrachtnemer schadeloos houden voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding van een derde in verband met de informatie op de website van opdrachtgever.
 9. Rechten en Plichten
  1. Opdrachtnemer behoud het recht enige diensten aan derden uit te besteden.
  2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer is opdrachtgever niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde.
  3. Het is de plicht van opdrachtgever om zelf te zorgen voor een lokale back-up van gegevens of software. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor het verlies van gegevens of andersoortige software. Indien opdrachtnemer back-ups verzorgd is dit uitsluitend bestemd en bedoeld voor het gemak van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer, nimmer als garantie noch ter voorkoming van verlies van gegevens of software.
  4. Opdrachtnemer behoudt het recht zijn/haar diensten of een enkele dienst te beëindigen en overeenkomsten waarbij de beëindigde dienst(en) is opgenomen te ontbinden.
 10. Geheimhouding
  1. Iedere partij is verplicht tot geheimhouding jegens derden van gegevens van vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van en over de tegenpartij.
  2. Partijen hebben in het kader van de overeenkomst geen plicht tot geheimhouding ten aanzien van informatie die: reeds bij de partij bekend was onafhankelijk van de wederpartij door de partij rechtmatig is verzameld door de partij rechtmatig zonder plicht tot geheimhouding van een derde is verkregen reeds door de rechthebbende in het publieke domein is vrijgegeven
  3. Verstrekking van vertrouwelijke informatie aan derden mag slechts plaatsvinden in de volgende gevallen: aan andere medewerkers en personeelsleden van de eigen onderneming die niet zijn betrokken bij de informatieverstrekking en aan derden, slechts voor zover zulks noodzakelijk is in het kader van de overeenkomst; aan derden, indien de partij die de informatie heeft overgedragen hiertoe voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend; aan derden, indien dit uit hoofde van een wettelijke regeling van de partij gevorderd wordt en na een directe kennisgeving van een dergelijke vordering aan de wederpartij
  4. Voor zover derden betrokken zijn bij uitvoering van de overeenkomst dienen partijen te garanderen, dat voor die derden en hun personeel overeenkomstige bepalingen met betrekking tot de geheimhouding worden gesteld.
  5. Bedrijfs- en persoonsgegevens die worden vermeld op offerte aanvragen en/of overeenkomsten worden door opdrachtnemer opgeslagen in een klantenregistratiesysteem. Deze gegevens kunnen voor marketingdoeleinden gebruikt worden tenzij opdrachtgever hiertegen uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt. Leveranciers van opdrachtnemer kunnen deze gegevens ook opslaan in bestanden die zij nodig hebben om opdrachtgever optimaal te kunnen bedienen.
  6. Indien één der partijen toerekenbaar tekort komt in de uitvoering van dit artikel, verbeurt deze partij een zonder rechterlijk tussenkomst onmiddellijk opeisbare boete van € 000,00 (vijfduizend Euro) per gebeurtenis, onverminderd alle verdere rechten, waaronder die op nakoming en/of vergoeding van de door haar geleden schade.
 11. Gebruik van producten
  1. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige producten te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, deze algemene voorwaarden, de goede zeden, de openbare orde of de Netiquette.
  2. Opdrachtgever stemt er mee in en dient aanwijzingen van opdrachtnemer betreffende het gebruik van software altijd en binnen redelijke termijn op te volgen. Indien opdrachtgever hieraan niet kan of wil voldoen heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de door opdrachtnemer verstrekte producten op een andere wijze wordt gebruikt dan waarvoor zij is ontwikkeld of bestemd, noch indien de door opdrachtnemer verstrekte producten door opdrachtgever of door derden is gewijzigd of aangevuld.
  3. Indien op grond van feiten of omstandigheden redelijkerwijs kan worden vermoed dat opdrachtgever zich niet houdt aan de voorafgaande leden van dit artikel of dat opdrachtgever onregelmatig handelt, kan opdrachtnemer opdrachtgever aanwijzingen geven die opgevolgd dienen te worden. Indien de ernst van de handeling en/of gedraging van opdrachtgever die handelt in strijd met het gestelde in de voorgaande leden van dit artikel dit rechtvaardigt, heeft opdrachtnemer het recht met onmiddellijke ingang, zonder restitutie van reeds betaalde facturen, de overeenkomst te ontbinden.
 12. Wijzigingen in specificaties, eigenschappen en prijzen
  1. Opdrachtnemer is gerechtigd de technische eigenschappen van enige producten te wijzigen.
  2. Opdrachtnemer kan de geldende tarieven en specificaties wijzigen en de gewijzigde tarieven en specificaties op bestaande overeenkomsten van toepassing verklaren. Tariefsverhoging kan tweemaal per jaar plaatsvinden, tenzij anders is overeengekomen. Tariefsverhogingen worden een kalendermaand voor ingangsdatum aan opdrachtgever bekend gemaakt. Tariefsverlagingen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd.
  3. Indien een prijsverlaging door opdrachtnemer wordt doorgevoerd nadat de overeenkomst tot stand is gekomen heeft opdrachtgever geen recht op deze prijsverlaging.
  4. Opdrachtgever heeft het recht de wijziging in tarieven, eigenschappen of specificaties niet te aanvaarden en de overeenkomst op te zeggen binnen veertien (14) dagen na kennisgeving.
 13. Wijziging van Algemene Voorwaarden
  1. Opdrachtnemer heeft het recht de algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde algemene voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren.
  2. Opdrachtgever heeft het recht de wijziging van de algemene voorwaarden niet te aanvaarden en de overeenkomst op te zeggen binnen veertien (14) dagen na kennisgeving.
  3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen over een te komen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
 14. Overige bepalingen
  1. Op de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen, die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede geschillen omtrent deze algemene voorwaarden, zullen bij uitsluiting gebracht worden voor de bevoegde rechter.